Shop

Voorwaarden voor deelname

 

Deelnamevoorwaarden voor de Gravel-Bike-winactie 2023 op http://mac-jeans.com, Facebook, Instagram en in de MAC outlets

 

1. Organisator en inhoud

(1) MAC Mode GmbH & Co. KGaA, Industriestraße 2, D-93192 Wald/Roßbach (hierna organisator) organiseert in het kader van de MAC Gravel-Bike-actie winacties. Deze deelnamevoorwaarden regelen zowel de deelname aan de MAC Gravel-Bike-actie 2023 als de deelname aan de winacties. Voor details over het verloop van de Gravel-Bike-actie en de winacties wordt aanvullend verwezen naar de op Instagram @macjeans_official en Facebook @macjeansofficial vermelde beschrijvingen.

(2) De MAC Gravel-Bike-actie en de MAC Gravel-Bike-actie-winacties zijn op geen enkele wijze gekoppeld aan Facebook of Instagram. De enige contactpersoon is wat dat betreft de organisator. Ontvanger van deelnemergegevens resp. -informatie is niet Instagram of Facebook, maar de organisator. De organisator is bereikbaar via MAC Mode GmbH & Co. KGaA, Industriestraße 2, D-93192 Wald/Roßbach, socialmedia@mac-jeans.com, Instagram: @macjeans_official, Facebook: @macjeansofficial

(3) Met deelname aan de winactie gaat de deelnemer akkoord met deze deelnamevoorwaarden.

 

2. Deelname 

(1) Deelnemen aan de MAC Gravel-Bike-actie en aan de winacties kunnen alle in Duitsland, Oostenrijk en Nederland woonachtige personen, die 18 jaar of ouder zijn en in het kader van de MAC Gravel-Bike-actie een overeenkomstige deelnamemogelijkheid aan de winactie hebben ontvangen. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van de organisator en medewerkers van de deelnemende verkopers. Deelname met een valse identiteit of identiteit van derden is net zo min toegestaan als deelname met gebruik van geautomatiseerde processen en technische middelen (scripts, etc.). Personen die technische manipulaties aanbrengen, zijn of worden (eventueel achteraf) uitgesloten van deelname aan de winactie en de desbetreffende verloting.

(2) Om aan de winactie deel te kunnen nemen, bieden wij 3 mogelijkheden aan:

(a) Voor de eerste optie is een volledig voltooide aanmelding voor de winactie op de website http://mac-jeans-bike.com of http://mac-jeans-bike.de noodzakelijk. Deelname vindt plaats door het invoeren van de eigen persoonlijke gegevens en het inzenden van het formulier. Voor een effectieve deelname aan de winactie moet aan de eerder genoemde voorwaarden cumulatief, aan alle dus, zijn voldaan. Noodzakelijk voor deelname is bovendien de aanmelding voor de MAC nieuwsbrief. Zodra u de bevestiging voor de aanmelding voor de nieuwsbrief volledig hebt afgesloten (zogenaamde double-opt-in-procedure) mag u deelnemen aan de winactie. Het afmelden van de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk. 

(b) In onze outlets stellen wij deelnemerskaarten aan de deelnemers ter beschikking. Ook hier vindt deelname plaats door het volledig en leesbaar invullen van de eigen persoonlijke gegevens en de eigen ondertekening samen met het overhandigen van de deelnemerskaarten. Een aanmelding voor de MAC Outlet-nieuwsbrief is mogelijk via de deelnemerskaarten.

(c) Om aan de winactie op Instagram (@macjeans_official) en/of Facebook (@macjeansofficial) te kunnen deelnemen, moet u tijdens de actieperiode van 25-04-2023, 00:00 uur t/m 11-06-2023, 23:59 uur een bepaalde bijdrage met ‘Vind ik leuk’ markeren of deze van commentaar voorzien. De overeenkomstige bijdrage is te herkennen aan de publicatiedatum (25-04-2023) en overeenkomstige verwijzing naar de winactie en de deelnamevoorwaarden in de desbetreffende bijgedragen tekst (‘caption’). Voor deelname op deze wijze (c) is een actief Facebook- of Instagram-account noodzakelijk. Meer informatie hierover vindt u op https://www.facebook.com/help en https://help.instagram.com/.

(3) De MAC Gravel-Bike-actie wordt gehouden in de periode van 25-04-2023, 00:00 uur t/m 11-06-2023, 23:59 uur. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor, de winactie-website zonder vooraankondiging en zonder opgave van redenen te wijzigen, onderbreken of te beëindigen. Van deze mogelijkheid zal MAC echter alleen gebruikmaken, wanneer op grond van technische schade (bijv. wegens IT-fouten, virussen, manipulaties etc.), omwille van juridische redenen of wegens overmacht het correct uitvoeren van de winactie niet kan worden gewaarborgd. 

(4) Wij waarderen het wanneer deelnemers via social-media-kanalen anderen over de MAC Gravel-Bike-actie informeren. Overeenkomstige bijdragen zijn echter noch voorwaarde voor de deelname aan de winactie noch verhogen ze de waarschijnlijkheid op de desbetreffende prijs. 

(5) De organisator en/of de aan de uitvoering van de wedstrijd deelnemende ondernemingen behouden zich het recht voor, de juistheid van de deelnemergegevens op elk moment voor de prijsuitreiking te controleren.

 

3. Winactie

(1) Onder de deelnemers worden in totaal 100 gravel bikes verloot. Het meervoudig toekennen van een prijs aan een deelnemer is niet mogelijk. 

(2) De verloting van de desbetreffende prijzen vindt binnen 4 weken na afloop van de dag van de desbetreffende deelname aan de winactie willekeurig plaats onder alle gerechtigde deelnemers. De vastgestelde winnaars worden via e-mail op de hoogte gesteld en gevraagd hun persoonlijke gegevens te verstrekken om toezending/overdracht van de prijzen mogelijk te maken. De informatie (volledige naam, postadres, telefoonnummer) wordt alleen gebruikt voor de toezending van de prijs. In zoverre een bekendmaking van de voor toezending noodzakelijke gegevens door de winnaar niet binnen 28 dagen na berichtgeving over het winnen geschiedt, vervalt voor de desbetreffende winnaar de prijs en wordt deze onder de resterende gerechtigde deelnemers willekeurig verloot.

(3) De prijs wordt niet contant uitbetaald en kan niet worden geruild. De prijs kan niet worden overgedragen of afgestaan aan derden.

 

4. Aansprakelijkheidsuitsluiting

De organisator is noch voor het verlies aan gegevens en voor technische fouten, noch voor schade aan de prijs veroorzaakt door verzending aansprakelijk. Tevens is aansprakelijkheid uitgesloten, in zoverre deze niet berust op opzet of grove nalatigheid. Bij eenvoudige nalatigheid is de organisator alleen aansprakelijk, behoudens wettelijke aansprakelijkheidsbeperking (bijv. zorgvuldigheid bij eigen aangelegenheden; onbeduidend plichtsverzuim) voor schade bij verlies van leven, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid.

 

5. Uitsluiting

(1) De organisator heeft het recht deelnemers van de winactie uit te sluiten in zoverre deze foutieve informatie verstrekken, toepasselijk recht, de rechten van derden of rechten van de organisator niet naleven of in strijd handelen met de deelnamevoorwaarden. Het niet naleven van de deelnamevoorwaarden kan ook ontstaan doordat geweld verheerlijkende, seksistische, racistische, xenofobe of overige storende of denigrerende opmerkingen worden gemaakt, uitgesproken of gedeeld.

(2) Ook een reeds gekozen winnaar kan van de winactie worden uitgesloten, wat leidt tot een op andere wijze toekennen van de prijs door willekeurige verloting onder de overgebleven gerechtigde deelnemers.

 

6. Wijzigingen en voortijdige beëindiging

In zoverre door onvoorziene omstandigheden de correcte uitvoering van de winactie in gevaar komt, behoudt de organisator zich het recht voor om de winactie te wijzigen of volledig te staken. Onvoorziene omstandigheden zijn in het bijzonder, maar niet exclusief, manipulaties, deelname of pogingen door middel van misbruik.

 

7. Gegevensbescherming

De voor de winactie verzamelde persoonlijke gegevens van deelnemers worden door de organisator gebruikt voor het spelen van de winactie. De voor de toezending van prijzen verzamelde gegevens worden hiervoor gebruikt. Verder gebruiken wij uw in het kader van de deelname aan een winactie verstrekte data alleen in de hiervoor noodzakelijke omvang (in het bijzonder e-mailadres, voor- en achternaam, adres) evenals voor de toezending van informatie in het kader van de nieuwsbrief van MAC. Het gebruik voor toezending van nieuwsbrieven kunt u uiteraard op elk moment herroepen, met als effect dat deze wijze van gebruik door MAC in de toekomst achterwege blijft. Het tot de herroeping plaatsgevonden gebruik blijft echter wettig. Ook uw deelname aan de winactie kunt u beëindigen en uiteraard eveneens te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens hiervoor met effect voor de toekomst. Doorgifte van gegevens aan derden vindt niet plaats, in zoverre het niet noodzakelijk is voor het uitvoeren van de winactie. De deelnemers verklaren ermee akkoord te gaan dat met hun deelname aan de winactie hun persoonlijke gegevens door de organisator voor het uitvoeren van de winactie worden verwerkt. Met deelname aan de winactie accepteren de deelnemers zowel de algemene voorwaarden als overige bepalingen ten aanzien van gegevensbescherming, in het bijzonder voor u als betrokken rechthebbende, die te vinden zijn op de internetpagina van de organisator https://mac-jeans.com/de-de/agb resp. https://mac-jeans.com/de-de/datenschutz 

 

8. Slotbepalingen

(1) Op de wedstrijd is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

(2) Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.

Recent bekeken
to top

10€ voucher

bij aanmelding voor onze nieuwsbrief

Abonneer u nu op onze nieuwsbrief en ontvang exclusieve promoties, nieuws en trends.Naar de aanmelding